Stappenplan voor SEO experimenten

Om succesvol te zijn, moeten websites zichtbaar zijn in zoekmachines. SEO is daarvoor cruciaal. Met een meer datagedreven aanpak zijn SEO experimenten geschikt voor het testen en optimaliseren van de effectiviteit van verschillende strategieën. Dit artikel gaat dieper in op SEO experimenten en toont hoe deze worden gebruikt om betere resultaten te behalen.

Het belang van SEO

SEO, ook wel zoekmachine optimalisatie genoemd, gaat over het optimaliseren van de inhoud en structuur van websites met als doel beter zichtbaar te zijn in zoekmachine resultaten. SEO is cruciaal voor elke online strategie.

Websites met een hoge ranking in zoekresultaten trekken meer bezoekers. Dit kan leiden tot meer verkopen, abonnees of andere conversies. Het merendeel van het verkeer naar websites is afkomstig van zoekmachines. SEO fungeert dus als een brug tussen de content en de gebruiker.

Wat zijn SEO experimenten?

SEO experimenten zijn systematische processen. Er worden wijzigingen aan een website aangebracht om te testen hoe deze veranderingen invloed hebben op de zoekmachine rankings en het gebruikersgedrag. Dit kan bijvoorbeeld door het aanpassen van metatags of het volledig herstructureren van de website navigatie.

Door op een methodische manier de wijzigingen te testen, ontdekken marketeers en webmasters welke aanpassingen het meeste effect hebben op de zichtbaarheid en gebruikerservaring.

Waarom SEO experimenten?

SEO experimenten zijn vooral bedoeld om de prestaties van een website in zoekmachines te verbeteren. De ranking voor bepaalde zoekwoorden moet worden verhoogd, de organische verkeersstroom moet worden vergroot en de gebruikerservaring moet worden verbeterd om conversiepercentages te verhogen.

Mijn SEO experimenten bieden een datagedreven benadering. Hieruit kan ik begrijpen wat werkt, wat niet en waarom. Beslissingen zijn zo niet gebaseerd op intuïtie, maar op bewijs.

De basis van SEO-experimenten

De basis van SEO-experimenten ligt in het methodisch aanbrengen en meten van veranderingen. Dit begint met een hypothese over hoe een bepaalde aanpassing de SEO-prestaties zal beïnvloeden. Vervolgens wordt een experiment ontworpen waarbij de verandering wordt geïmplementeerd op een gecontroleerde manier, vaak met een A/B-testmethode waarbij de aangepaste versie wordt vergeleken met een controleversie. De resultaten worden vervolgens geanalyseerd om te bepalen of de wijziging positief, negatief, of neutraal is voor de SEO-prestaties.

Basis van SEO experimenten

De basis van SEO experimenten gaat om het methodisch aanbrengen en meten van veranderingen. Allereerst wordt er een hypothese opgesteld over hoe een bepaalde aanpassing invloed zal hebben op de SEO prestaties. Er wordt dan een experiment ontworpen waarbij de verandering op een gecontroleerde manier wordt geïmplementeerd.

Dit gebeurt vaak met een A/B test. De aangepaste versie wordt hier vergeleken met een controle versie. Vervolgens worden de resultaten geanalyseerd om te bepalen of de wijziging een positieve, negatieve of neutrale invloed heeft op de SEO prestaties.

Wat houden SEO experimenten in?

SEO experimenten helpen bij het navigeren door de complexiteit van ranking-factoren en zijn daardoor van cruciaal belang. Bovendien bieden deze experimenten inzicht in de manier waarop kleine wijzigingen van grote invloed zijn op de zichtbaarheid van een website.

Zonder experimenten uit te voeren, is SEO vaak een kwestie van intuïtie, terwijl de experimenten zorgen voor een wetenschappelijke onderbouwing. Websites kunnen door proactief te reageren op algoritme wijzigingen van zoekmachines en daarmee een stap voor blijven op de concurrentie.

Verschillen tussen traditionele SEO en experiment-gedreven SEO

Traditionele SEO is gericht op best practices en algemene richtlijnen om websites te optimaliseren. Zo worden relevante trefwoorden gebruikt, wordt de laadsnelheid van een website verbetert en helpt het om backlinks te verkrijgen. Deze benadering is waardevol, maar kan soms wat te algemeen. De informatie is niet altijd specifiek genoeg om alle kansen en uitdagingen van een individuele website aan te pakken.

Bij experiment-gedreven SEO ligt de focus op data om beslissingen te nemen. Elke aanpassing, van een kleine wijziging in de meta beschrijving tot een grote aanpassing in de site architectuur, wordt doorgevoerd op basis van bewijzen van wat wel en wat niet werkt.

De ROI (Return on Investment) van SEO inspanningen worden op deze manier gemaximaliseerd. Beslissingen worden niet langer genomen op basis van veronderstellingen of algemene richtlijnen, maar op basis van factoren die daadwerkelijk resultaten opleveren.

SEO experts halen veel informatie uit alle experimenten, of deze nu succesvol zijn of niet. Met deze informatie worden de SEO strategieën verfijnd. Het is mogelijk op een website voortdurend te optimaliseren aan te passen. Ook passen websites zich aan de continu veranderende landschappen van zoekmachines en gebruikersgedrag, waardoor ze concurrentie voor blijven.

Voorbereiding SEO experimenten

Een goede voorbereiding op de SEO experimenten is essentieel. Selecteer de juiste tools en platforms, definieer duidelijke doelen en KPI’s en zet controlegroepen en experimentgroepen op een zorgvuldige manier op. De voorbereiding zorgt er niet alleen voor dat de experimenten uitvoerbaar zijn, het levert ook belangrijke inzichten op.

De juiste tools en platforms kiezen

Om de SEO experimenten succesvol te maken, is het belangrijk om geschikte tools en platforms te kiezen. Analytics software als Google Analytics worden gebruikt om het websiteverkeer en gebruikersgedrag te monitoren.  SEO-specifieke tools als Ahrefs of SEMrush zijn nuttig om rankings en backlinks te volgen.

Maak gebruik van platforms zoals Google Optimize of Visual Website Optimizer voor A/B testen. Deze tools helpen bij het opzetten van experimenten en het analyseren van de resultaten.

Doelen en KPI’s (Key Performance Indicators) vaststellen

Stel heldere doelen en KPI’s vast. Alleen dan kan het succes van SEO experimenten effectief worden gemeten. Bekijk welke aspecten verbetering behoeven. Denk aan een zichtbaarheid die hoger mag zijn voor bepaalde zoekwoorden, meer organisch verkeer of hogere conversieratio’s. Bepaal KPI’s die deze doelen weerspiegelen. Dit zijn onder andere rankings, een bepaald aantal bezoekers, een bounce-percentage of conversiepercentages.

Een controle- en experimentgroep opzetten

Het is van groot belang om een controle- en experiment op te zetten om het effect van de wijzigingen op een nauwkeurige manier te meten. De controlegroep blijft ongewijzigd, terwijl de experimentgroep de wijzigingen ondergaat. Op deze manier is het mogelijk om de prestaties van beide groepen te vergelijken en kan worden beoordeeld of de wijzigingen positief zijn uitgepakt.

Verschillende soorten SEO experimenten

Er bestaan verschillende soorten SEO experimenten, afhankelijk van waarop getest wordt. Hieronder volgt een uitleg van enkele van de meest voorkomende soorten experimenten.

Content-experimenten

Onder content experimenten valt het veranderen van tekst, titels, meta beschrijvingen of het toevoegen van nieuwe inhoud. Vervolgens wordt gekeken hoe de wijzigingen de SEO prestaties beïnvloeden. De bestaande content kan bijvoorbeeld worden aangepast om deze relevanter te maken voor bepaalde trefwoorden. Of er wordt een geheel nieuwe content gecreëerd om nieuwe segmenten van het publiek te bereiken.

Backlink-experimenten

Bij backlink experimenten gaat het om het verkrijgen van nieuwe backlinks vanuit verschillende bronnen. Ook is het mogelijk om bestaande backlinks te wijzigen om de linkautoriteit te verbeteren. Om dit te bereiken worden er bijvoorbeeld linkbuilding campagnes uitgevoerd of kunnen interne links worden geherstructureerd om de link juice effectiever over de website te verdelen.

Technische SEO-experimenten

Bij technische SEO experimenten worden wijzigingen in de site architectuur uitgevoerd, wordt de laadsnelheid verbeterd en wordt de mobiele weergave geoptimaliseerd. Ook worden crawl problemen opgelost. Deze experimenten hebben als doel om de technische basis van een website te verbeteren, zodat deze zowel voor zoekmachines als gebruikers optimaal is.

UX experimenten

UX experimenten hebben als doel om de gebruikerservaring van een website te verbeteren. Zo worden het ontwerp en de navigatie aangepast en kan de laadsnelheid worden geoptimaliseerd. Ook de toegankelijkheid kan worden verbeterd. Een betere gebruikerservaring zorgt niet alleen voor een grotere tevredenheid onder bezoekers, het vergroot ook de kans dat zij converteren of naar de website terugkeren.

SEO experimenten uitvoeren

 1. Formuleer de doelstelling en hypothese: Stel een duidelijk doel vast en formuleer een hypothese over de manier waarop een bepaalde wijziging invloed kan hebben op de SEO prestaties. Voorbeeld, “Door de meta titel van pagina X te optimaliseren, zal de klikfrequentie (CTR) vanuit zoekresultaten toenemen met 10%.”
 2. Selecteer geschikte tools: Selecteer analytics- en SEO tools die de experimentele resultaten op de juiste manier monitoren. Deze tools moeten correct zijn ingesteld en geconfigureerd.
 3. Maak een controle- en experimentgroep: Splits de content, pagina’s of elementen die moeten worden getest in twee groepen om een goede vergelijking te maken. Waar de ene groep de wijziging ondergaat, blijft de andere groep ongewijzigd als controle.
 4. Implementeer de veranderingen: Voer de geplande wijzigingen op een zorgvuldige en nauwkeurige manier in de experimentgroep door.
 5. Verzamel gegevens en monitor: Houd de prestaties van zowel de controle- als experimentgroep goed in de gaten en verzamel voldoende gegevens over een relevante periode. Dit maakt het mogelijk om duidelijke inzichten te verkrijgen.
 6. Evalueer de resultaten: Vergelijk de prestaties van de experimentgroep met die van de controlegroep om te beoordelen welke impact de wijzigingen hadden.

Veelgemaakte fouten

 • Het verzamelen van onvoldoende gegevens: Het experiment moet lang genoeg lopen om significante gegevens te verzamelen. De korte tests leiden tot onbetrouwbare conclusies.
 • Het testen van meerdere wijzigingen tegelijkertijd: Door meerdere wijzigingen tegelijkertijd te testen, is het ingewikkeld om te bepalen welke wijziging de prestaties hebben veranderd. Voer slechts één wijziging per keer door.
 • Het trekken van overhaaste conclusies: Externe factoren leiden ertoe dat SEO resultaten fluctueren. Trek dus niet te snel conclusies uit de data.

Tips voor een succesvolle implementatie

 • Wees geduldig: Het uitvoeren van SEO experimenten is tijdrovend. Trek geen conclusies voordat er voldoende gegevens beschikbaar zijn.
 • Documenteer alles: Het is belangrijk om een gedetailleerd logboek bij te houden van de experimenten die zijn uitgevoerd en hun wijzigingen en resultaten. Toekomstige experimenten en analyses hebben hier baat bij.
 • Blijf up-to-date: De wereld van SEO is constant in ontwikkeling. Blijf op de hoogte van de nieuwste trends en best practices. Zo is het mogelijk om relevante experimenten uit te voeren.

Resultaten analyseren

 • De juiste metrics gebruiken: Focus op de vooraf bepaalde KPI’s. Analyseer hoe deze voor de experimentgroep zijn veranderd, vergeleken met de controlegroep.
 • Patronen zoeken: Zoek naar mogelijke patronen of trends in de data, die wijzen op het succes of falen van het experiment.
 • Statistische significantie: Statistische methoden helpen bij het bepalen of de waargenomen veranderingen significant zijn en niet fluctuaties die de resultaten per toeval hebben beïnvloed.

Resultaten interpreteren

 • De hypothese bevestigen of ontkrachten: Bepaal of de data de hypothese bevestigt of juist ontkracht. Bij een bevestigde hypothese is het nuttig om te overwegen of de wijzigingen permanent moeten worden doorgevoerd.
 •  Bijkomende inzichten bepalen: Experimenten leveren in sommige gevallen onverwachte resultaten op die tot nieuwe inzichten leiden. Sta open voor deze inzichten.

Experimenten aanpassen: wanneer en hoe?

 • Bij significante veranderingen: Indien een experiment een significante verbetering laat zien, is het slim om te overwegen of de wijzigingen breder toe moeten worden gepast.
 • Bij negatieve resultaten: Draai wijzigingen met een negatief effect terug en analyseer de fouten.
 • Continue verbetering: SEO is een voortdurend proces. De resultaten van experimenten bieden waardevolle informatie voor toekomstige tests en optimalisaties.

Samengevat

SEO experimenten zijn van groot belang voor SEO optimalisatie. Organisaties verfijnen hun aanpak aan de hand van concrete data. Het systematisch testen van wijzigingen en het analyseren van de impact, leiden ertoe dat marketeers en webmasters strategieën ontwikkelen die specifiek gericht zijn op hun unieke doelgroepen en doelstellingen.

In dit artikel heb ik twee stappen beschreven voor het voorbereiden, uitvoeren en analyseren van SEO experimenten. Ook ben ik dieper ingegaan op veelvoorkomende valkuilen en tips om de experimenten succesvol te laten verlopen. Blijf de resultaten testen en de website aan de hand van de uitkomsten analyseren. Op deze manier verbeteren organisaties hun online zichtbaarheid.

Senior SEO-specialist

Ralf van Veen

Senior SEO-specialist
Five stars
Ik krijg een 5.0 op Google uit 75 beoordelingen

Ik werk sinds 10 jaar als zelfstandig SEO-specialist voor bedrijven (in Nederland en het buitenland) die op een duurzame wijze hoger in Google willen komen. In deze periode heb ik A-merken geconsulteerd, grootschalige internationale SEO-campagnes opgezet en wereldwijd opererende development teams gecoacht op het gebied van zoekmachine optimalisatie.

Met deze brede ervaring binnen SEO heb ik de SEO-cursus ontwikkeld en honderden bedrijven op een duurzame en transparante wijze geholpen met een verbeterde vindbaarheid in Google. Hiervoor kun je mijn portfolio, referenties en samenwerkingen raadplegen.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 25 april 2024. De laatste update van dit artikel vond plaats op 19 juni 2024. De inhoud van deze pagina is geschreven en goedgekeurd door Ralf van Veen. Leer meer over de totstandkoming van mijn artikelen in mijn redactionele richtlijnen.