General Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden: Ralf van Veen

Algemene Voorwaarden Ralf van Veen

1. DEFINITIES/BEGRIPSBEPALINGEN

Algemene Voorwaarden Ralf van Veen: Ralf van Veen
Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Ralf van Veen een aanbieding doet tot het leveren van goederen of diensten of aanneming van werkzaamheden alsmede degene met wie een overeenkomst wordt gesloten tot het leveren van goederen of diensten.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.


1.1 – Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, toepasselijk op alle leveringen van goederen of diensten van Ralf van Veen aan de Klant, alsmede de alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en rechtshandelingen.


1.2 – Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2. OFFERTES
2.1– Alle aanbiedingen (offertes) van Ralf van Veen. zijn vrijblijvend, tenzij door Ralf van Veen schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangeduid.


2.2 – Indien een aanbieding (offerte) van Ralf van Veen door de Klant wordt aanvaard, dan heeft Ralf van Veen het recht om het aanbod of de offerte binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. PRIJZEN & TARIEVEN
3.1 – Indien prijzen en tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen, valutawisselingen, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is Ralf van Veen gerechtigd de prijs of het tarief overeenkomstig te verhogen.


3.2 – Indien op verzoek van, of in overleg met, de klant niet in de oorspronkelijke opdracht of orderbevestiging opgenomen werkzaamheden worden verricht, zullen daaruit voortvloeiende kosten tegen op dat tijdstip geldende prijzen of tarieven door Ralf van Veen in rekening worden gebracht.


4. LEVERING

4.1 – Door Ralf van Veen opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Ralf van Veen schriftelijk, dan wel elektronisch, binnen 14 dagen in gebreke te worden gesteld waarbij Ralf van Veen nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.


4.2 – Ralf van Veen is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de klant aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens Ralf van Veen heeft voldaan en de klant van de openstaande betalingsverplichtingen op de hoogte is gebracht.


4.3 – Ralf van Veen levert het product binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de betaling.

5. VERTROUWELIJKHEID
Alle informatie in welke vorm dan ook, door Ralf van Veen aan de klant verstrekt, is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de klant. Deze informatie mag voor geen andere doeleinden worden aangewend dan het doel waarvoor de levering is geschied. Deze informatie zal door de klant als streng vertrouwelijk worden behandeld.

6. BETALING
6.1 – De op de bankafschriften van Ralf van Veen aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.


6.2 – De klant is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen Ralf van Veen van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent op Ralf van Veen te vorderen te hebben.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM
7.1 – Alle intellectuele eigendomsrechten op het geleverde berusten bij Ralf van Veen. Het is de klant daarom niet toegestaan de werken van Ralf van Veen, die door deze rechten zijn beschermd, zonder toestemming van Ralf van Veen te gebruiken, anders dan in het kader van het normale, door de overeenkomst voorziene gebruik. Voor dit normale gebruik verleent Ralf van Veen aan de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, onder de voorwaarden zoals in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gesteld. Deze licentie wordt niet (mede) verleend aan met de klant gelieerde ondernemingen of instellingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen


7.2 – Indien de klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Ralf van Veen en/of derden, dan is de klant voor alle daaruit voortkomende schade aansprakelijk.


7.3 – De klant vrijwaart Ralf van Veen tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten. In voorkomende gevallen heeft Ralf van Veen het recht de levering aan de klant op te schorten totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk.

8. AFNAME
8.1 – De klant is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de klant, behoudt Ralf van Veen zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten door te berekenen aan de klant.


8.2 – Voor zover door Ralf van Veen geleverde diensten/goederen dienen te worden geïnstalleerd op hardware die door de klant ter beschikking wordt gesteld, dient deze hardware steeds te voldoen aan alle technische vereisten die daaraan door Ralf van Veen zijn gesteld, en ook aan de in het normale verkeer daaraan gestelde vereisten.


8.3 – Ralf van Veen acht zich in gevallen als in dit artikel genoemd, niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade bij of jegens de klant of derden.

9. GEHEIMHOUDING
9.1 – De klant is ermee bekend dat de door Ralf van Veen geleverde goederen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Ralf van Veen bevatten en de klant verbindt zich de geleverde vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen niet aan enige derden bekend te maken of in gebruik te geven. De klant zal zijn personeel dienovereenkomstig instrueren en zorg dragen dat slechts diegenen van zijn medewerkers kennis nemen van de geleverde goederen waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor de klant is geboden.


9.2 – Ralf van Veen is verplicht ten opzichte van derden geheimhouding te betrachten met betrekking tot de door de klant aan haar verstrekte gegevens en deze als vertrouwelijk te beschouwen. Ralf van Veen zal haar personeel dienovereenkomstig instrueren en zorg dragen dat slechts diegenen van haar medewerkers kennis nemen van de activiteiten en gegevens van de klant waar dit uit hoofde van hun werkzaamheden voor Ralf van Veen nodig is.


9.3 – Ralf van Veen en de klant garanderen dat alle van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens verbiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door partijen als zodanig zijn aangeduid.

10. VERBOD TOT OVERDRACHT
De uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen door klant niet aan derden worden overgedragen.

11. NIET-OVERNAME PERSONEEL
De klant zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en één jaar na de beëindiging van de overeenkomst, geen personeel voor zich laten werken of in dienst nemen dat in dienst is bij Ralf van Veen of dat op een andere wijze werkzaamheden uitvoert voor Ralf van Veen, tenzij anders overeengekomen met Ralf van Veen. Bij overtreding van deze bepaling is de klant een onmiddellijke en niet voor compensatie vatbare boete van EUR 25.000,– verschuldigd per gebeurtenis.

12. OVERMACHT
Ralf van Veen noch de klant is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan storingen in telecommunicatieverbindingen (waaronder internet), het uitvallen van de stroomvoorziening, storingen in de apparatuur van Ralf van Veen, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, die door de klant aan Ralf van Veen zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, software van derden, waarvan het gebruik door de klant aan Ralf van Veen is voorgeschreven.

13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1 – Ralf van Veen is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Ralf van Veen. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de in het geleverde vervatte informatie.


13.2 – De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig andere medium waarmee het geleverde nu en in de toekomst ter beschikking worden gesteld. Ook is hij bekend met de risico’s van het digitaal opslaan en overbrengen van informatie, waaronder het verlies van gegevens. De klant aanvaardt dat Ralf van Veen niet aansprakelijk is voor enige schade als gevolg van boven omschreven risico’s.


13.3 – Schade die naar het oordeel van de klant het gevolg is van opzet of grove schuld van Ralf van Veen, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Ralf van Veen te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Ralf van Veen ter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding is aanmerking, indien de klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.


13.4 – Indien en voor zover Ralf van Veen aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) voor de duur van één kalenderjaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 5.000,-.

13.5 – Eventuele aansprakelijkheid van Ralf van Veen voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de klant zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ralf van Veen, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14. WIJZIGING
14.1 – Ralf van Veen heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling.
14.2 – Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
15.1 – Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 – De Rechtbank te Breda is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst.